• Политика по качеството

ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителя за Политика по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ, ПАРТНЬОРИ И СЛУЖИТЕЛИ,

 

Ръководството  на „ХИМТЕКС” ООД е определило, своята политика по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа на база:  стремежа си за осигуряване на устойчиво развитие, в съответствие с мисията, визията и целите на организацията за удовлетворяване на изискванията и очакванията на своите клиенти и заинтересовани страни, и непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги, опазването на околната среда и на условията  за безопасност и здраве при работа при осъществяване на своята дейност - търговия с лабораторна стъклария, медицински изделия, химични реактиви и технически химикали. Принципите за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа са в съответствие с изискванията  на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018. В тази връзка

ДЕКЛАРИРАМ:

         Политиката по качеството на дружеството, околна среда, здраве и безопасност е неизменна част от политиката, целите и стратегиите на ХИМТЕКС ООД. За гарантиране на тази цел, ръководството на организацията се ангажира да поддържа и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление на качеството, околната среда и ЗБР, да повишава резултатността спрямо околната среда, да удовлетворява изискванията на приложимите законови и други изисквания, да изпълнява задълженията за спазване, да предотвратява замърсяването на околната среда, да осигури ЗБР, да премахва опасностите и намалява рисковете за ЗБР, да осигури консултиране и участие на служителите си, и да удовлетворява изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018.Внедрената ИСУ се преглежда за адекватност и при необходимост се актуализира.

 

 

Фирмената ИСУ е ориентирана е към:

·               внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения по отношение на качеството, околната среда и ЗБР;

·               постигане на устойчивост в развитието на дружеството;

·               удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез:

-            коректност;

-            предлагане на висококачествени продукти и услуги;

-            адекватна ценова  политика;

-            спазване на поети договорни задължения и срокове;

·               мотивация, подкрепа и обучения на персонала по отношение на качеството, околната среда и ЗБР;

·               създаване на взаимоотношения със заинтересованите страни

·               спазване на приложимите нормативни и законови изисквания, и периодично оценяване на съответствието с тях по отношение на качеството на предоставяните стоки и услуги от ХИМТЕКС ООД, околната среда и ЗБР;

·      осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и  постоянното подобрение на фирмената ИСУ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018;

·               Определяне на целите и програми, отнасящи се до управление на качеството, околната среда и ЗБР в процеса на вземане на бизнес-решения и осигуряване на необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране;

·               Ангажимент за осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа за предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания и е подходяща за целта големината и контекста на организацията и за специфичния характер на рисковете за ЗБР и възможностите за ЗБР.

·               Идентифициране и премахване на опасностите, оценяване на рисковете и възможностите и установяване на мерки за непрекъснато подобряване на условията на труд до достигане на крайната цел – работа без инциденти, злополуки, опасности и професионални заболявания в системата за управление на ЗБР.

·               Ангажимент за консултиране и участие на работниците и на представители на работниците, когато има такива;

·               Осъществяване на дейността на дружеството по начини, оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху здравето на хората и използването на оборудване и транспорт, отговарящи на изискванията за безопасност;

·               Предоставяне на информация, консултации, указания, обучение и наблюдение на всички работници и служители с цел осигуряване на тяхната безопасност на работните места;

·               Осигуряване безопасност на лицата, посещаващи организацията и на лицата, работещи съвместно с нея;

 

Ръководството на ХИМТЕКС ООД  гарантира, че изложените принципи:

-       Ориентиране към клиента

-       Лидерство

-       Непрекъснати целенасочени подобрения

-       Високо качество на предлаганите продукти и услуги

-       Грижа и опазване на околната среда

-       Сигурни и безопасни условия на труд

 са оповестени, разбрани и прилагани в организацията и се прилагат от всички нейни сътрудници и работници, така, че те да могат да допринасят  за ефикасността на ИСУ, да осъзнаят техния смисъл и значение за дружеството и се стараят да работят в съответствие с тях при изпълнение на своите дейности.  Ръководството се ангажира да поддържа  политиката на дружеството по отношение на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа лесно достъпна заинтересованите страни, както и да я прилага на всички равнища в организацията.

Дата: 16-11-2022г.

Управител: Даниела Велинова

Продуктът е добавен в количката

Виж количката