• Рекламация за юридически лица

Рекламация за юридически лица

При получаването на стоката, Купувачът или определено от него лице-получател е длъжен незабавно да я прегледа, като в случай, че констатира явни недостатъци, например: нарушена цялост на опаковката, видими транспортни дефекти, счупвания и повреди, установени липси в окомплектовката, липса на придружаващи аксесоари (ако има такива), липса на придружаващи документи – фактура, приемо-предавателен протокол и  ако има налични - анализен сертификат, сертификат за съответствие, SDS, следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката и ХИМТЕКС ООД.

В този случай се съставя констативен протокол за отказ от страна на Купувача да получи стоката, за което същият информира ХИМТЕКС ООД  в писмен вид, като използва следната бланка за отказ от покупка:

Формуляр за рекламации за юридически лица

 

Отказ от покупка не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на Купувача. 

В случай, че Купувачът или определеното от него лице-получател не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции пред лицето извършващо доставката, стоката се смята за одобрена и Купувачът губи право да претендира на по-късен етап за наличие на явни недостатъци на стоката.

Правото за претендиране на скрити недостатъци може да се упражни не по-късно от един месец от получаване на стоката, чрез бланката по-горе.  

По отношение на правата и задълженията на страните по договорите за покупко-продажба на стоки, сключени между ХИМТЕКС ООД  и клиенти, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите

Продуктът е добавен в количката

Виж количката