• Рекламации физически лица

Рекламация за физически лица

Рекламация за физически лица

РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

 

1. При получаването на стоката, КУПУВАЧЪТ или определено от него лице-получател е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира явни недостатъци, например: нарушена цялост на опаковката, видими транспортни дефекти, счупвания и повреди, установени липси в окомплектовката, липса на придружаващи аксесоари (ако има такива), липса на придружаващи документи – фактура, приемо-предавателен протокол и  ако има налични - анализен сертификат, сертификат за съответствие, SDS/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката и ХИМТЕКС ООД.

2. В случай, че са установени видими дефекти или са установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриер или лице извършващо доставката, се съставя констативен протокол за отказ от страна на КУПУВАЧА или определено от него лице-получател да получи пратката и информира ХИМТЕКС ООД в писмен вид на следният имейл адрес: info@chimtex.com

3. В случай, че КУПУВАЧЪТ или определено от него лице-получател не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции за видими недостатъци на стоката пред лицето извършващо доставката, стоката се смята за одобрена, и КУПУВАЧЪТ губи право да претендира за такива недостатъци на по-късен етап.

4. КУПУВАЧЪТ има право да се откаже от сключения договор от разстояние без да посочва причина, без да дължи неустойка или обезщетение, в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 ЗЗП.

5. КУПУВАЧЪТ заявява писмено на ХИМТЕКС ООД за решението си да се откаже от договора за продажба  преди изтичането на 14-дневния срок по чл.50 от ЗЗП, като изпраща  формуляр за отказ на имейл info@chimtex.com. ХИМТЕКС ООД изпраща на КУПУВАЧА незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба. ХИМТЕКС ООД може, по своя преценка, да избере да вземе стоката сам, като уведоми КУПУВАЧА за това с потвърждението по предходното изречение.  

6. КУПУВАЧЪТ връща стоката на ХИМТЕКС ООД в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката, съгласно посоченото в  чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ХИМТЕКС ООД  е преди изтичането на 14-дневния срок на адрес: София, жк. Дружба 2, ул. „Обиколна“ № 33 / гр. Димитровград, ул. „Бузлуджа“ № 33

7. ХИМТЕКС ООД възстановява заплатената сума от КУПУВАЧА за закупения продукт, в срок до 10 работни дни, считано от датата на получаване обратно на върнатата от КУПУВАЧА стока.

8. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП КУПУВАЧЪТ носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. ХИМТЕКС ООД   задържа 15% от заплатената сума и възстановява на КУПУВАЧА остатъчната стойност, когато стоката е върната в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/; ХИМТЕКС ООД задържа 25% от заплатената сума и възстановява на КУПУВАЧА остатъчната стойност, когато стоката е върната с видими следи и/или дефекти, които са резултат от употреба извън обичайния начин, необходим за установяване на естеството, характеристиките и функционирането й.

9. При механична повреда с пряко влияние върху функционалността на стоката, причинена от потребителско действие, резултат от употреба извън обичайния начин, необходим за установяване на естеството, характеристиките и функционирането й и в разрез с предписанията на производителя, ХИМТЕКС ООД има право да направи отбив в по-голям от посочените по-горе процент след констативен протокол за повредата издаден от оторизиран сервиз. При умишлена сериозна злоупотреба със стоката от страна на КУПУВАЧА и предявени претенции, по своя преценка ХИМТЕКС ООД в зависимост от характера и размера на увреда, има право да задържи цялата изплатена сума.

10. Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок по чл.50 от ЗЗП не се прилага:

     • за доставка на стоки, поръчани специално по поръчка на КУПУВАЧА или съобразни с неговите индивидуални изисквания;

     • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

     • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

     • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

        • за стоки, предадени и получени директно от склада или офиса на ХИМТЕКС ООД, по отношение на които стоки КУПУВАЧЪТ е имал възможност и е извършил преглед, направил е проверка на функционалността, качеството и окомплектовката на тези стоки и КУПУВАЧЪТ ги е одобрил и отнесъл от склада или офиса. С подписване на Приемо-предавателен се счита, че действията по предходното изречение са извършени. 

11. Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок по чл.50 от ЗЗП не се прилага за продукти приведени в режим на работа със задължителен, обявен от ХИМТЕКС ООД и производителя оторизиран монтаж с оглед на безопасност и нормално функциониране, без прилежаща документация (заверена гаранционна карта от оторизирана сервизна база за извършени монтажни и демонтажни дейности) потвърждаваща спазени предписания, и съответна правилна експлоатация на уреда.

Продуктът е добавен в количката

Виж количката