Защита на Личните данни

BG ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С тази политика „Химтекс” ООД полага грижи за защитата на поверителността на личните данни  на  потребителите/клиентите и се стреми дейността на фирмата и уеб сайта да са изцяло съобразени с изискванията на новия  Регламент за защита на личните данни (ЕC) 2016/679 – GDPR), в сила от 25.05.2018г.
Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци       / например: име, имейл, адрес, телефонен номер/.
Личните данни, които потребителите/клиентите предоставят в обектите на фирмата в съответните градове -Димитровград, София, Варна, Русе и Плевен се обработват от „Химтекс” ООД и  ще бъдат използвани единствено и само за тяхното обслужване и за целите, за които са били получени:
  • приемане и изпълнение на поръчки
  • отговор на техен въпрос
  • искане за оферта
  • връзка с потребителите/клиентите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката
  • попълване на документ /декларация/ при закупуването на определени продукти , за които се изисква информация съгласно нормативните изисквания. 
След подаване на заявка по e-mail, на място в съответния обект или по телефон, потребителят/клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на обекта и за тяхното обработване с цел изпълнение на заявката. Подаването на лични данни от страна на потребителя/клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от „Химтекс” ООД.
Поверените лични данни се използват единствено за реализиране на поръчката:
* Поръчка – обработка и изпращане на Вашата поръчка
* Обслужване на потребители/клиенти - осигуряване на потребителско обслужване, включително отговори на Вашите запитвания. Обслужването на потребителя се осигурява чрез различни форми на комуникация като електронна поща /e-mail /, писмо, телефон.
 
Потребителят/Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.
При необходимост, можем да споделим Вашите данни с други фирми, например куриерските фирми, които ще ви доставят стоките. Тези фирми могат да използват Вашите лични данни само при обработка на поръчката, а не за други цели.
 „Химтекс” ООД гарантирани сигурността на личните Ви данни и не ги предоставя нa трети страни, освен ако:
  • информацията предоставена от потребителите/клиентите е необходима на партньорски фирми (куриерски фирми и др.), които пряко участват в етапите на процеса на обслужване и изпълнение на поръчките на потребителите/клиентите
  • е получил изрично писмено съгласие от потребителя/клиента
  • не са изискани от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури във връзка с изпълнение на закона
  • е задължен по закон да предостави информацията.
В случаите когато потребителите/клиентите съзнателно и по тяхна воля предоставят своите лични данни, „Химтекс” ООД съхранява тези данни единствено в сроковете, нужни за  предоставянето на  услуга и изпълнението на дадена задача. След отпадане на нуждата от съхраняване на тези данни, те се унищожават.
Потребителя/клиента има право на достъп до предоставените от него данни, право да ги променя или коригира, право „ да бъде забравен”.
 „Химтекс” ООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на сайта. „Химтекс” ООД не носи отговорност, ако даден потребител на сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.
Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика за защита на личните данни, можете да ни изпращате на имейл адрес за контакт: billing@chimtex.com.
Дата: 15-05-2018г.
Управител: Даниела Велинова