ДЕКЛАРАЦИЯ
на Управителя за Политика 
по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ,
Ръководството  на „ХИМТЕКС” ООД е определило, своята политика по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа на база:  стремежа си за осигуряване на устойчиво развитие, в съответствие с целите и контекста на организацията чрез удовлетворяване на изискванията и очакванията на своите клиенти и заинтересовани страни, и непрекъснато подобряване на качеството, опазването на околната среда и на условията  за безопасност и здраве при работа при осъществяване на своята дейност - търговия с лабораторна стъклария, медицински изделия, химични реактиви и технически химикали. Принципите за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа са в съответствие с изискванията  на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018. В тази връзка
 
ДЕКЛАРИРАМ:

Политика по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа

Ориентирана е към:

 • внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на организацията;
 • постигане на устойчивост в развитието на дружеството;
 • удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез:
 • коректно общуване с тях;
 • предлагане на висококачествени продукти и услуги;
 • адекватна ценова  политика;
 • спазване на договорните срокове;
 • развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на организацията;
 • създаване на взаимоотношения със заинтересованите страни
 •  (с  външни доставчиците, клиенти, компетентни органи, конкуренция), водещи до  подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
 • спазване на приложимите нормативни и законови изисквания, свързани с дейността на дружеството и периодично оценяване на съответствието с тях;
 • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и  постоянното подобрение на Системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и в повече от тях;
Политиката по околна среда е насочена към наблюдение и непрекъснато подобряване на цялостната работа на дружеството по отношение на управление на аспектите на околната среда при спазване на следните принципи:
 • Подходяща е за целта и контекста на ХИМТЕКС ООД, включително естеството, мащаба и въздействието  върху околната среда, които оказват нейните дейности, продукти и услуги.
 • Осигуряване на рамка за определяне на цели по околна среда.
 • Поемане на ангажимент за опазване на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията.
 • Постигане на съответствие с приложимите законови и други изисквания за опазване на околната среда, отнасящи се за дейностите на организацията и периодично оценяване на съответствието с тях;
 • Идентифициране на аспекти, оценяване и установяване на мерки за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсявания;
 • Определяне на целите и програми, отнасящи се до управление на околната среда в процеса на вземане на бизнес-решения и осигуряване на необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране;
 • Осъществяване на дейността на дружеството по начини, оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Достъпност  до заинтересовани страни;
 • Осигуряване  на информация  и обучение на служители и лица работещи за и от името на организацията относно аспектите на околната среда и  тяхното управление;
 • Поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на околната среда съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015, като неразделна част от цялостното управление на дружеството. 
 • Периодично преглеждане за актуалност и ефективност.
Политиката по здраве и безопасност при работа
е насочена към наблюдение, постигане на целите и непрекъснато подобряване на цялостната работа на дружеството по отношение на здравето и безопасността при работа при спазване на следните принципи:
 • Постигне на съответствие с приложимите законови и други изисквания по осигуряване на здраве и безопасност при работа, отнасящи се за дейността на организацията и периодично оценяване съответствието с тях;
 • Политиката по ЗБР да е приложима и подходяща за целите на ХИМТЕКС ООД.
 • Ангажимент за осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа за предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания и е подходяща за целта големината и контекста на организацията и за специфичния характер на рисковете за ЗБР и възможностите за ЗБР.
 • Ангажимент за постоянно подобряване на системата за управление на ЗБР.
 • Идентифициране и премахване на опасностите, оценяване на рисковете и възможностите и установяване на мерки за непрекъснато подобряване на условията на труд до достигане на крайната цел – работа без инциденти, злополуки, опасности и професионални заболявания в системата за управление на ЗБР.
 • Определяне на целите и задачите, отнасящи се до здравословните и безопасни условия на труд още в процеса на вземане на бизнес-решения и осигуряване на необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране;
 • Ангажимент за консултиране и участие на работниците и на представители на работниците, когато има такива;
 • Осъществяване на дейността на дружеството по начини, оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху здравето на хората и използването на оборудване и транспорт, отговарящи на изискванията за безопасност;
 • Предоставяне на информация, консултации, указания, обучение и наблюдение на всички работници и служители с цел осигуряване на тяхната безопасност на работните места;
 • Осигуряване безопасност на лицата, посещаващи организацията и на лицата, работещи съвместно с нея;
Поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт ISO 45001:2018, като неразделна част от цялостното управление на дружеството. 
 • Периодично преглеждане за актуалност и ефективност.
Ръководството на ХИМТЕКС ООД  гарантира, че изложените принципи:
 • Ориентиране към клиента
 • Лидерство
 • Непрекъснати целенасочени подобрения
 • Високо качество на предлаганите продукти и услуги
 • Грижа и опазване на околната среда
 • Сигурни и безопасни условия на труд
 • Са оповестени, разбрани и прилагани в организацията и се прилагат от всички нейни сътрудници и работници, така, че те да могат да допринасят  за ефикасността на ИСУ, да осъзнаят техния смисъл и значение за дружеството и се стараят да работят в съответствие с тях при изпълнение на своите дейности.  Ръководството се ангажира да поддържа  политиката на дружеството по отношение на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа лесно достъпна заинтересованите страни, както и да я прилага на всички равнища в организацията.
Дата: 06-03-2020
Даниела Велинова
Управител

 

ISO 9001

ISO 45001

ISO 14001 

dqdqdqd bg